غضنفر سیگارش خاموش میشه پیاده میشه هلش میده!!

آنقدر تنها شدم که اگه یه پشه بیاد تو اتاقم عمرا بزارم بره بیرون


رفتم دستشویی دانشگاه مون وقتی نشستم رو در نوشته بود: لطفا پس از انجام کار به امور شهریه مراجعه کنید


تا حالا دقت کردین
وقتی یه نفر شمارو دعوت به دیدن یه فیلمی که قبلا خودش دیده میکنه
تو مدت فیلم یه جوری نگاتون میکنه که انگار خودش فیلمو ساخته؟