اونقدر كه آیفون تصویری در ایام عید كارائی داره،تلویزیون و ماهواره و غیره كارائی نداره...!!!جهت یاد آوری گفتم وگرنه مهمان حبیب خداست
امسال هرکی میاد خونه ما عید دیدنی، بهش می گم واااااای چقد چاق شدی...
طرفم از همون خونه ما شروع می کنه به رژیم گرفتن...
کلی به اقتصاد خانواده کمک کردم!!!طرح آمارگیری خانوار: -شما چند تا بچه دارین؟
- دو تا
- ولی توشناسنامه که نوشته سه تا
- اونو میگی؟ ( اشاره میکنه به من ) . اون دکور خونست. فقط وقتهایی که اینترنت قطع میشه میره بیرون یه دوری میزنه!